Zjišťování vlivu důlní činnosti na horninové prostředí

     Vlivy důlní činnosti na horninové prostředí jsou velmi různorodé, proto lze podle situace použít i různé geofyzikální metody. Pro podrobné mapování, zvláště v případě, kdy se jedná o mělké poddolování, které může způsobit porušení povrchu a ohrozit lidi a stavby, je vhodné použití GEORADARU. Jím lze přímo detekovat důlní díla a stanovit charakter jejich výplně (volné, zatopené, částečně nebo úplně zavalené) a stanovit rozsah, charakter a intenzitu porušení jejich nadloží.