Zjišťování korozivity horninového prostředí

     Požadavek zjišťování korozivity horninového prostředí je dán státní normou a sestává z určení elektrického odporu v příslušné hloubce (pomocí měření vertikálního elektrického sondování) a zjištění směru a intenzity bludných elektrických proudů v témže místě (směrovým měřením spontánní polarizace), načež je provedeno zatřídění do kategorie korozivity podle téže normy.
Na obrázku je zachycen časový průběh změn bludných proudů ve 3 různých směrech s určením stupně agresivity
dle ČSN 03 8372 s vymezením dne se zvýšenou intenzitou bludných proudů.