Sběr geoelektrických dat mnohaelektrodovým systémem (multikabel)

Měření vychází z těchto principů :

     není zvláštní metodou, pouze novou organizací terénních prací, která umožňuje získávat data s pod-
statně větší hustotou i kvalitou než u klasických postupů. V podstatě jde o rozmístění desítek nebo i stovek elek-
trod podél měřené linie se vzájemnou vzdáleností několik metrů. Elektrody jsou propojeny kabelovými sekcemi a celý systém je řízen aparaturou, která podle zadaného schématu postupně spíná jednotlivé elektrody jako proudové a potenční. To umožňuje postupně získat data pro klasické čtyřelektrodové profilování, pro běžné ver-
tikální elektrické sondování i pro méně obvyklá schémata jako je mnohoelektrodové profilování, různé profilové i sondovací kombinace pólů a dipólů atd., to vše naráz při jedné akci sběru dat ( na rozdíl od nutnosti každé schéma znovu opakovaně měřit při klasické organizaci ), tedy daleko rychleji a navíc s podstatně vyšší hustotou a kvalitou, což je dáno malou vzdáleností elektrod a striktně kontrolovanou geometrií měření. To posouvá stejnosměrné geoelektrické metody do zcela nové kvalitativní úrovně. Výsledkem jsou izoohmické i inter-
pretované geoelektrické řezy, tedy údaje jak o rozložení měřených hodnot zdánlivých měrných odporů, tak i o tvaru, rozměrech a hloubkách jednotlivých těles v řezu. Počítačový sběr dat ovšem poskytuje bohaté možnosti pro způsoby zpracování u klasických metod nemyslitelné. Výsledky proto umožňují daleko detailnější studium pro-
měřované oblasti.