Metoda vertikálního elektrického sondování (VES)

Měření vychází z těchto principů :

     je založena na zjišťování měrného elektrického odporu hornin pomocí stejnosměrného proudu. Ten se do země zavádí párem elektrod a jiným párem elektrod se snímá rozdíl potenciálů. Jelikož hloubka průniku proudu závisí
na vzdálenosti proudových elektrod, je možné jejich po-
stupným vzdalováním získat sondážní křivku, tj. závislost naměřených hodnot měrného elektrického odporu na hloubce. Interpretací série křivek pak získáme řez horni-
novým prostředím. Rozlišení je prováděno na základě rozdílů v měrných odporech; z toho vyplývá, že kromě rozdílů ve složení hornin jsou zjišťovány i rozdíly v jejich fyzikálním stavu. To umožní stanovit mocnosti a hloubky jednotlivých vrstev a jejich horninové složení, ale také rozpukanost hornin, stupeň a hloubku zvětrání, poru-
chová a zlomová pásma apod.