Metoda nabitého tělesa (NT)

Metoda vychází z těchto principů :

     umožňuje zvýraznit fyzikální pole zkoumaného objektu. Tak je možné studovat jeho rozměr, tvar a elektrickou vodivost, popřípadě zkoumat vodivou souvislost s jinými objekty. Při měření se do zkoumaného objektu zavádí elektrický proud pomocí uzemněné proudové elektrody, přičemž druhá proudová elektroda je umístěna ve velké vzdálenosti mimo proměřovaný prostor. Vlastním měřením se snímá potenciál takto vytvořeného elektrického pole. Velikost potenciálu a tvar izolinií pak umožňují stanovit rozsah a tvar zkoumaného tělesa a jeho spojení s jinými tělesy.
     Metoda je použitelná i pro stanovení směru a rychlosti proudění podzemní vody. V tomto případě se proudová elektroda zavádí do vrtu nebo studny pod hladinu vody a pole se zvýrazňuje vodivým značkovačem (roztokem soli apod.). Sleduje se časový postup a směr pohybu tohoto značkovače. Modifikovaná metoda nabitého tělesa se používá pro zjišťování netěsností izolační fólie v podloží skládek odpadu. Zde jsou proudové elektrody umístěny pod tuto fólii a snímá se elektrický potenciál v tělese skládky nad fólií.