Sesuvy, posuzování stability svahů

     K průzkumu sesuvů a posuzování stability svahů se využívá komplex geofyzikálních metod:
  • GEORADAR
  • Vertikální elektrické sondování (VES)
  • Dipólové elektromagnetické profilování (DEMP)
  • Mělká refrakční seismika (MRS)

     V současné době se nejvíce využívá měření výkonným georadarem, který spolehlivě detekuje jednotlivé smykové plochy.
Za dobrou reflexní odezvou smykových ploch stojí změny objemové hustoty a napětí uvnitř horninového prostředí. Výstupem měření jsou geologicko-geofyzikální řezy, zachycující stav a míru porušení svahu.


     Na základě geologických a geofyzikálních dat lze sestavit dynamický model sesuvného území. Na obrázku je dynamický model z lokality Šternberk, kde vlivem degradace horninového prostředí dochází k uvolňování větších skalních bloků a rozvíjení sesuvů. Vlastní sesuv je založen v hlubokém zvětrání dna údolí. Tím dochází k odlehčení paty svahu a následnému pohybu bloků. Model současně ukazuje, že pokud nedojde k sanaci území, bude se proces prohlubovat až na vrstvu jílových břidlic, jejichž uložení je z hlediska sesuvu velmi nepříznivé. S postupem doby může dojít k vytvoření rozsáhlého sesuvu, který by měl velké destrukční následky.

Příklady průzkumu sesuvných území:

  - sesuv Vaculov (2,91 MB)
  - sesuv Hutisko - Solanec (2,21 MB)