Systém jakosti

     Systém jakosti jako moderní prostředek kontroly správného fungování organizace a jejích složek používá středisko Dopravní inženýring od roku 2000. Jeho zavedení inicioval stále stoupající tlak na kvalitu práce a její porovnávání za jasně definovaných podmínek. Výsledkem je zavedený a plně funkční systém jakosti podle evropské normy ČSN EN ISO/IEC 17025 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, který byl v roce 2002 úspěšně ověřen národním akreditačním orgánem a potvrzen vydáním osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře, registrované pod číslem 1305.
Každoroční prověřování fungování systému jakosti (od r. 2007 nově sytému kvality) ze strany akreditačního orgánu pak potvrzuje kvalitu a rozvoj prováděné práce na úrovni evropských standardů a zároveň představuje doklad o plné kompatibilnosti s ostatními akreditovanými zkušebními laboratořemi stejného zaměření. Dalším stupněm, dokazujícím sounáležitost se zaváděnými evropskými a národními standardy a uplatňování tak politiky neustálého zlepšování zavedeného systému kvality, je vydání osvědčení o akreditaci dle revidované evropské normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří národním akreditačním orgánem v roce 2019.
     Úzká provázanost činnosti zkušební laboratoře s ostatními organizačními složkami v rámci střediska rozšiřuje oblast působnosti systému kvality i na tyto složky. Nepřímo tak působí i na kvalitu prováděné práce mimo vlastní laboratoř, což pozitivně vede k neustálému zlepšování střediska jako celku.

Manažer jakosti

Patrik Grabec, Ing.